Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.volieryzelinka.cz

I. Všeobecná ustanovení 

1.1.Provozovatelem internetového obchodu volieryzelinka.cz je Ing. Zdeněk Zelinka  DIČ: CZ77047140837,  IČ: 71253696  se sídlem: 28542 Červené Janovice 181,  zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Kutná Horamail: info@volieryzelinka.cz(dále jen prodávající)

1.2.Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel, který učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu chovatelskepotreby.com (dále jen kupující). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná. Podnikatelemje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považován ve smyslu všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném  výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3.Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího - spotřebitele, se řídí těmito obchodními podmínkami a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4.Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu chovatelskepotreby.com mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem , řídí se jejich vzájemný vztah těmito obchodními podmínkamia dále zákonem č. 89/2012 Sb.

1.5.Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.9.2014. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

II. Předmět smlouvy

2.1.Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2.Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu volieryzelinka.cz.

2.3.Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu volieryzelinka.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4.Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5.Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6.Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu volieryzelinka.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III. Objednávka zboží

3.1.Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

3.2.Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy, cenu a způsob úhrady ceny zboží, potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3.3.Kupující je oprávněn učinit objednávku prostřednictvím webových stránek internetového obchodu volieryzelinka.cz, a to jako nepřihlášený zákazník.

3.4.Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

3.5.Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. 

3.6.Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. 

3.7.Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa. 

3.8.Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. 

3.9.Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

IV. Místo plnění

4.1.Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

4.2.Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

V. Cena a platba

5.1.Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu volieryzelinka.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

5.2.K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VI. těchto obchodních podmínek.

5.3.Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a.dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží) – cena vč.DPH je…………………

b.platbou v hotovosti při osobním odběru

c.platbou bezhotovostní převodem na účet

5.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedičních termínů, nezbytné připsání platby do 3 kalendářních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail s podklady pro jeho platbu. Pokud kupující neuhradí částku do dalších 7 kalendářních dní, je jeho objednávka automaticky stornována. 

5.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

VI. Dodací lhůta

6.1. V případě, že zboží má prodávající skladem (položka označená SKLADEM), zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat, předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-7 pracovních dní po uzavření kupní smlouvy (v období říjen-prosinec 7-10 pracovních dní) v České i Slovenské republice. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny pro Českou republiku, pro Slovenskou republiku cca 1 týden).

6.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícímu o termínu odběru. Kupujícímu je v případě potvrzení dostupnosti zboží zaslána zpráva e-mailem o možnosti vyzvednutí zboží. Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 5 kalendářních dnů. Poté je objednávka, po předchozím upozornění kupujícího, stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuelně dohodnuto jinak). 

6.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.

VII. Dopravní podmínky a cena za dopravu

7.1. Dodání zboží provozujeme přes dopravní společnost GEIS a Toptrans v rámci České republiky. V rámci Slovenské republiky budeme o způsobu dopravy informovat po obdržení objednávky.

8.2.Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží osobní odběr nebo přepravu Geisem

a.Zásilkovou službou - obchodní balík (ceny s DPH): 99,-

Dodání 2-3 pracovní dny (dle objemnosti objednávky). Zásilková služba kontaktuje zákazníka v den dodání telefonicky a domluví hodinu dodání.

b.osobním odběrem zboží bez poplatku

V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno. Osobní vyzvednutí je možné na adrese provozovny: Červené Janovice 188.

Informace:
1) Objednávka bude fakturována v měně CZK.
2) Ceníky a hranice pro dopravné zdarma platí pouze v rámci České Republiky, o částce dopravného Vás budeme informovat. (v případě již uvedené částky v objednávce platné pro ČR, budeme tuto částku přeceňovat)
3) Platbu využívejte pouze: platba předem - Platba na účet (v případě uhrazení bez vzájemně potvrzené dopravy, zašleme rozdíl dopravného pro zadání platby. Pokud se na dopravném neshodneme, objednávku neodesíláme a omylem uhrazenou částku vrátíme nejpozději do týdne na Váš účet.)
4) jakmile obdržíme úhradu ve správné částce, objednávku odesíláme

Postup při odesílání objednávky:
1) Způsob dopravy zvolte "Doprava přepravní službou GEIS - platba předem"
2) Způsob platby zvolte "Platba na účet" a odešlete objednávku
3) Obdržíte potvrzení objednávky na mail s platebními údaji, ale nic NEPLAŤTE
4) Přeceníme dopravné pro dodání na Slovensko a zašleme Vám mailem celkovou částku za Vaší objednávku včetně upraveného dopravného a aktuální platební údaje
5) Dle zaslaných informací, viz bod 4, nám prosím Vás objednávku a úpravu fakturované částky potvrďte nebo stornujte - odpovědí na zaslaný mail při bodu 4.
6) V případě potvrzení údajů viz bod 5, uhraďte objednávku dle údajů v mailu z bodu 4. V případě storna objednávku rušíme. 

7.3.Při převzetí zásilky kupujícím, doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad, nejlépe písemně oznámit přepravci samotnému či prodávajícímu.

VIII. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

8.1.Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

8.2.Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1.Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu volieryzelinka.cz i bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů (§1829 občanského zákoníku)  Lhůta běží ode dne uzavření kupní smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy osobně doručit nebo zaslat na adresu: Zelinka Zdeněk, 285 42 Červené Janovice 181

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet nebo složenkou, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.

9.2.Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka
audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

9.3.V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu nepoužité, nepoškozené a v originálním obalu, tak jak bylo kupujícímu zboží zasláno.

9.4.Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu sídla podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede nejlépe číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu. Prodávající vrátí peníze kupujícímu do 14 ti dnů od obdržení zboží.

9.5.V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů  spojených s vrácením zboží a kupující souhlasí, aby si tyto náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

9.6.Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal.

9.7.Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy z důvodu, že…………………………., má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

9.8.Projeví-li kupující vůli o znovudoručení zásilky prodávajícím, kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, bude mu zásilka znovu doručena a navýšena o poštovné.

9.9. Kupující má povinnost uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

X. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

10.1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je
kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

10.2.Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu volieryzelinka.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba
může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu volieryzelinka.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

10.3.Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinnen označit vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhne způsob vyřízení reklamace.

10.4.Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: + 420 604 564810 a to v pracovní dny 9:00 do 16:30 hod nebo na

10.5.Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním,
neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.

10.6. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ (6 měsíců) :

Projeví-li se vada předmětu koupěkterý  si koupil kupující – spotřebitel nebo podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, v průběhu šesti měsíců po převzetí předmětu
koupě, má se za to, že předmět koupě byl vadný již při převzetí.

Kupující může v takovém případě požadovat výměnu předmětu koupě za nový a bezvadný, pokud by taková výměna nebyla z povahy věci nepřiměřená. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového předmětu koupě nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže předmět koupě řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

a) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového předmětu koupě bez vad, na výměnu jeho součástí nebo na opravu předmětu koupě, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i
v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součásti nebo ji opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právaz vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.

10.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (24 měsíců):  

Kupující – spotřebitel nebo podnikatel, je-li při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců, tedy musí ve lhůtě 24 měsíců reklamovat vadu u prodávajícího.

a) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, delší než 24 měsíců, bude platit doba delší.

b) V případě uplatnění práva z vadného plnění je možné uplatnit nárok v případě podstatného porušení smlouvy: na odstranění vady dodáním nové věci nebo chybějícího, na slevu, na odstoupení. Kupující musí prodávajícímu sdělit, jaké právo zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

c) V případě nepodstatného porušení smlouvy je možné požadovat: odstranění vady, přiměřenou slevu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu nebo odstoupit.

XI. Ochrana osobních údajů

11.1.Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a.splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
b.nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

11.2.Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

11.3.Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

XII. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

12.1.Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu volieryzelinka.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu volieryzelinka.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

12.2.Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu volieryzelinka.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

XIII. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to zejména:

a) totožnostprodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronicképošty nebo jiný kontaktní údaj

b) označení zbožínebo služby a popis jejich hlavních vlastností;

c) cenu zboží neboslužby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;

d) způsob platby azpůsob dodání plnění;

e) náklady na dodání,a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;

f) údaje o právechvznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;

g) údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou;

h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;

i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, nebo u nichž lze očekávat, že by mu mohly být známy. 

2. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby

b) údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby

f) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,

h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení zanikne,

j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

Pokud se smluvní strany dohodnou ve smlouvě na odchylce od VOP, mají odchylná ustanovení ve smlouvě před VOP přednost.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.